تماس با ما

HSE-MS

وزارت نفت ایران و وزارت نیرو کلیه پیمانکاران خود را ملزم به اجرا و گرفتن گواهینامه HSE نموده اند. در این زمینه شرکت توف آمادگی …