تماس با ما

IMS

سیستم مدیریت یکپارچه – Integrated management system – IMSگواهینامه سیستم یکپارچه مدیریت IMS  جیست؟ سيستمهاي مديريت يكپارچه درواقع با هدف تلفيق و یکپارچه سازی سه …

ISO14001

استاندارد  ISO14001:2004 پیاده سازی استاندارد های مرتبط با محیط زیست از نیمه دوم قرن بیستم به شدت احساس شد شرکت های نفت و گاز و …