تماس با ما

ISO TS 29001:2009

تعریف استاندارد ISO TS 29001:2009 استاندارد ISO 29001اولین استاندارد مدیریت کیفیت خاص صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی است که بوسیله سازمان جهانی استاندارد ISO …

ISO 10004

استاندارد ISO 10004 ISO TS 10004 بوسیله سازمان جهانی استاندارد سازی به صورت یک استاندارد راهنما برای سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مشتری معرفی …

ISO 13485:2003

سیستم مدیربت کیفیت تجهیزات پزشکی : ISO 13485:2003 نظر به نیاز به استاندارد های تخصصی مدیریت کیفیت در حیطه های مختلف سازمان جهانی استاندارد سازی …