تماس با ما
سازمان های پروژه محور تحت تاثیر ریسک های فراوانی از جمله ریسک های اقتصادی، قانونی، اجتماعی و غیره هستند
تعهد آنها به اتمام یک پروژه در زمان معین با شرخ خدمات مشخص و قیمت مصوب باعث شده که به یک سیستم مدیریت قوی احتیاج داشته باشند.
اهمیت راهبردی اجرای پروژه‌ها و حجم بالای سرمایه‌گذاری لازم به تناسب وسعت و اهمیت آنها، سبب شده است تا پروژه‌ها از اهمیت ویژه‌ای نزد سازمانها و شرکت ها برخوردار باشند. ازاین‌ رو مدیریت پروژه‌ها، ظرافتهای خاصی در بهینه‌سازی و موازنه عواملی همچون محدوده، زمان، هزینه و سایر منابع لازم به گونه ای که کیفیت فعالیتها به نحو مناسب برآورده شوند را دارا می باشند. توسعه کیفیت در پروژه‌ها با اثرات مستقیم و غیرمستقیم خود، موجب رشد و بالندگی سازمانها و نیز بهره مندی و رضایت مشتری و سایر طرفهای ذینفع پروژه می شود.
مدیریت پروژه، به صورت یک رهیافت نظام مند برای نیل به اهداف پروژه در سراسر درازای حیات پروژه تعریف می شود.
طراحی و پیاده‌سازی سامامه مدیریت پروژه بر اساس یک استاندارد و داشتن گواهینامه یک سیستم مدیریت پروژه مانند ISO10006 به کارفرما این اطمینان را می دهد که پیمانکار و یا مشاور وی دارای یک سامانه منسجم مدیریتی برای رســیدن به اهداف پروژه می‌باشــد. و در شرکت و یا موسسه ای که استاندارد های مدیریت پروژه مانند (Project Management Body Of Knowledge) یا به اختصار PMBOK ، ISO 21500 و یا ISO 10006 در آن پیاده‌سازی‌ شده و گواهینامه آنها اخذ شده، ضمن سازماندهی بهتر امور و فرآیندها، باعث افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت‌ها نیز می‌گردد.

 سیستم مدیریت پروژه چیست و استاندارد ایزو 10006 چه الزاماتی دارد؟

سامانه مدیریت پروژه بنا به تعریف ارائه شده دراستاندارد ISO10006 عبارت است از : طرح ریزی ، سازماندهی ، پایش، کنترل و گزارش دهی روی تمامی جوانب یک پروژه و ایجاد انگیزه برای تمامی افراد در گیر درآن در جهت دستیابی به اهداف پروژه .برای مدیریت پروژه روش ها و طرح های بسیاری وجود دارد که بسته به نوع پروژه و شرایط ویژه آن اتخاذ می گردد، نحوه مدیریت پروژه تاثیر مستقیمی بر رسیدن به اهداف آن دارد .
از دیدگاه استاندارد ISO 10006 به‌طور مشخص دو جنبه برای به کارگیری مدیریت کیفیت در پروژه‌ها وجود دارد. یک جنبه مربوط به فرایندهای مدیریت پروژه و دیگری مربوطه به فرایندهای مرتبط با محصول پروژه می‌باشد.

در استاندارد ایزو 10006 فرایندهای پروژه براساس ساختارشان به 11 گروه تقسیم شده‌اند که عبارتند از:

• فرایندهای استراتژیک پروژه
• فرایندهای مربوط به منابع پروژه
• فرایندهای مرتبط با کارکنان پروژه
• فرایندهای مربوط به وابستگی (Interdependency-related processes)
• فرایندهای مربوط به تعیین و تعریف محدوده پروژه
• فرایندهای مرتبط با زمان و زمانبندی پروژه
• فرایندهای مرتبط با هزینه های پروژه و نحوه کنترل آن
• فرایندهای مرتبط با ارتباطات پروژه ( داخلی و برون سازمانی)
• فرایندهای مرتبط با ریسک های پروژه
• فرایندهای مرتبط با خرید و تامین اقلام و خدمات مورد نیاز پروژه
• فرایندهای مرتبط با اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبوددر استاندارد بین المللی ISO 10006 به طور کلی فازهای پروژه مراحلی هستند که چرخه عمر پروژه را به بخش های قابل مدیریتی مانند مفهوم (Conception )، توسعه (Development )، پدیدآوری (Realization) و خاتمه (Termination) تقسیم می‌نمایند.

مزایای به‌کارگیری استاندارد مدیریت کیفیت بر اساس ایزو 10006 و اخذ گواهینامه مدیریت پروژه:

• درک نیازهای تصریحی و تلویحی کارفرما و برآوردن آنها
• مدیریت و استفاده بهینه از منابع و مدیریت بهتر هزینه پروژه
• کنترل ریسک‌های پروژه
• سازمان دهی موفق و بهبود ارتباطات درون و برون سازمانی
• مدیریت زمان و کاهش تاخیرات پروژه
• داشتن نگرش سیستماتیک به مدیریت پروژه و استاندارد سازی امور
• کنترل و مدیریت سوابق، مدارک و اطلاعات
• یکپارچگی در پروژه و فرآیند های آن
• پیشگیری از اعمال سلیقه شخصی در مدیریت و یکنواختی روش
• مدیریت بهتر تدارکات و خریدها و امور مرتبط با تامین کنندگان پروژه
• ایجاد نگرش مثبت به سیستم و نحوه مدیریت شرکت
• رسیدن به کیفیت تعیین‌ شده در پروژه.
• ایجاد زبان مشترک میان کارکنان در کلیه پروژ‌ه‌ها
• ایجاد بستری برای بهبود مداوم فعالیتها
شرکت TUV SVERIGE به عنوان یک شرکت معتبر گواهی دهنده در زمینه استاندارد های مدیریت پروژه آمادگی دارد با انجام ممیزی گواهینامه مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد ISO10006 برای سازمان های پروژه محور صادر نماید.
مهمترین مزیت صدور گواهی نامه ISO10006 برای سازمان ها این است که به کارفرمایان ثابت می شود سازمان یک شرکت با ساز و کار مشخص می باشد. گواهینامه ISO10006 یک مزیت رقابتی در مناقصات پدید می آورد.صدور گواهینامه ایزو 10006 برای شرکت های پیمانکار چطور گواهینامه ISO10006 از توف بگیریم داشتن گواهینامه ISO 10006 چه مزایایی دارد فاز های اجرای استاندارد ISO10006 مدیریت پروژه هزینه اجرای استاندارد ISO10006 در شرکت های پیمانکار و مشاور شرکت گواهی دهنده توف علامت TUV چیست؟ چطور شرکت ها علامت تی یو وی را می گیرند. استانداردهای مدیرت پروژه چه استاندارد هایی هستند. بهترین استاندارد مدیریت پروژه کدام است؟